Malzeme mühendisliği lisans programından mezun olan malzeme mühendisleri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetenekleri taşır:

 • Matematik, Fen Bilimleri ve Malzeme Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
 • Proje tabanlı çalışma kültürünü benimsemiş mezunlar yetiştirme
 • Malzeme Mühendisliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik deneysel düzenek tasarlayabilme ve kurabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme ve bu verileri analiz edebilme becerisini kazanma
 • Malzeme Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve uygun malzemeyi seçme becerisi; bu amaçla modern tasarım ve malzeme seçim yöntemlerini uygulama becerisi
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; Avrupa Dil Portföyüne göre B2 düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma
 • Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Proje yönetimi, risk yönetimi, değişiklik yönetimi ve yönetimde çeviklik gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik, sürdürülebilir kalkınma ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında farkındalık.